Uluslararası Sempozyum için Bildiri Çağrısı: Türkiye’de Afrika Diasporası

ARKA PLAN VE PROJE ÇERÇEVESİ

 

Afrika Vakfı, Türkiye’deki Afrika çalışmaları araştırmalarını ve akademik ilgiyi desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir dizi farklı akademik ve kapasite geliştirme faaliyetinin yanı sıra Vakfımız, Türkiye’deki Afrika Diasporası ile ilgili ilk akademik çalışma koleksiyonunu yayınlamayı amaçlayan bu uluslararası sempozyum ve kitap projesini başlatmaktan mutluluk duymaktadır.

Bu proje, disiplinler arası bir metodoloji izleyerek Türkiye’deki Afrika Diasporası ile ilgili tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma aracılığıyla şunları anlamayı hedeflemekteyiz: Türkiye’de bir Afrika Diasporası var mı? Türkiye’de Afrika Diasporası nasıl tanımlanır? Afrika Diasporası Türkiye’de nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Türkiye’ye yönelik hareketin tarihsel ve siyasi bağlamları nelerdir? Türkiye’de bir Afrika Diasporasına sahip olmayı destekleyen elverişli koşullar nelerdi? Türkiye’deki Afrika Diasporasının karşılaştığı engeller ve zorluklar nelerdir?

Bu sempozyum , Afrika diasporasını Türk toplumunun bir bileşeni olarak incelemeyi amaçlamaktadır ve bu çalışma çerçevesinde, Türkiye’deki Afrika diasporası ile ilgili sorunun farklı boyutlarını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyoruz. Her makale belirli bir metodolojik ve teorik çerçeve üzerine inşa edilecek; dolayısıyla kitabın her bölümü birbiriyle bağlantılı olacak ve genel resmin bir parçasını sunacaktır.

Temalar aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Tarihsel İncelemesi

Siyasi ve Dış Politika Bağlamları

Türkiye’de Afrika Diasporası: Kimlik, Hafıza ve Aidiyet

Türk Medyasında Afrika Diasporasının Temsili

Türk Okul Kitaplarında Afrikalıların Temsili

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu

Afrika Diasporasının Ekonomik Yönleri

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Karşılaştığı Zorluklar

 

MAKALE İÇERİKLERİ

 1. Türkiye’deki Afrika Diasporasına Giriş
 • Türkiye’deki Afrika Diasporasının Tarihsel Arka Planı
 • Türkiye’deki Afrika Diasporasını Haritalamak
 • Türk Siyaseti ve Dış Politikasının Rolü ve Türkiye’deki Afrika Diasporası
 • Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkileri ve Afrika Diasporası Girişimciliğinin Rolü
 • Türkiye’deki Afrikalı Öğrenciler ve Burs Politikaları (Bir güç politikası olarak Türkiye Bursları)
 • Diaspora Diplomasisi: Türkiye’de Afrikalıları Ağırlama Siyaseti
 • Türkiye’de Afrikalıların Toplumsal Kabulü: Toplumsal Sempati ve Entegrasyon Süreci

2. Türkiye’deki Afrika Diasporasının Bölgesel Analizi

 • Afrikalılar Neden Türkiye’ye Geliyor?
 • Türkiye’deki Kuzey Afrika Diasporası ve Arap Baharı
 • Türkiye’de Batı-Afrika Diasporası + Spor Politikaları
 • Afrika Boynuzu Krizi ve Türkiye’ye Uçuş

3. Türkiye’de Yaşayan Afrika Diasporası

 • Afrika Diasporası ve Ev Sahibi Toplumun Algısı
 • Kamu Politikaları ve Afrika Diasporasının Kamu Hizmetlerine Erişimi
 • Türkiye’deki Mülteci Krizleri Sonrasında Kuzey Afrika Diasporasının Algısı
 • Türkiye’de Afrikalıların Entegrasyonunun Önündeki Engeller
 • Türkiye’deki Afrikalıların Kültürleşmesi (Farklı vaka çalışmaları olabilir: öğrenci grupları, ırklararası evlilikler, canlı kostümler, vb.)

Tam makaleler 6.000 ila 9.000 kelime arasında olacaktır (referanslar dahil). Makaleler şu biçim önerilmektedir, ancak yazarlar uzmanlıklarını yansıtan ayarlamalar yapmaktan çekinmemelidir: (1) Özet ve Anahtar Kelimeler, (2) Giriş, (3) Problem ifadesi ve literatür taraması, (4) Metodoloji veya araştırma tasarımı, (5) Bulgular, analiz veya özel bölümlerle sonuçlar (6) Tartışma, sınırlamalar, gelecekteki araştırmalar ve sonuç, (7) Referanslar. Bölümler önce cilt editörleri, daha sonra anonim hakemler tarafından incelenecektir; kabul edilen bölümlerin yazarları, farklı yazarlar tarafından yazılmış iki bölüme kadar anonim ve meslektaşça incelemeyi taahhüt eder.

31 Ocak 2023 tarihine kadar kısa bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfalık bir metin göndermeniz beklenmektedir. Önerilen konulardan birini seçerseniz, lütfen önerilen çalışma metodolojisini, teorik çerçeveyi ve vaka çalışmasını özete dahil edin.

 

SON TARİHLER

Özet Gönderimi

31 Ocak 2023

Nihai Taslak

28 Nisan 2023

Sempozyum

25 Mayıs 2023

 

PROJE İLETİŞİM BİLGİSİ

Daha fazla bilgi edinmek için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Proje Asistanı

Latife Reyhan Başer

[email protected] +90554 690 6264

Call for Papers for an Edited Book: African Diaspora in Türkiye

BACKGROUND AND PROJECT FRAMEWORK

Africa Foundation aims to support and enhance African studies research and academic interest in Türkiye. Along with a set of different academic and capacity-building activities, Africa Foundation is happy to initiate this Book project aiming to publish the first collection of academic work related to the African Diaspora in Türkiye.

This project follows an interdisciplinary methodology and aims to include historical, social, cultural, economic, and political dimensions related to the African Diaspora in Türkiye. We aim through this work to understand: Do we have an African Diaspora in Türkiye? How to define African Diaspora in Türkiye? How and why did African Diaspora come into existence Türkiye? What are the historical and political contexts of the movement towards Türkiye? What were the favorable conditions supporting having an African Diaspora in Türkiye? What are the barriers and challenges faced by African Diaspora in Türkiye?…

The aim of this edited collection is to investigate the African Diaspora as a component of the Turkish society and in the frame of this work, we aim to cover different dimensions of the question related to the African diaspora in Türkiye from an interdisciplinary perspective. Each article will build on a specific methodological and theoretical framework; hence, every part of the book will be interconnected and provide a piece of the general picture.

Themes could include but are not limited to:

 • Historical Study of the African Diaspora in Türkiye
 • Political and Foreign Policy Contexts
 • African Diaspora in Türkiye: Identity, Memory, and Belonging
 • Representation of the African Diaspora in the Turkish Media
 • Representation of Africans in Turkish School Textbooks
 • The Social and Cultural Integration of African Diaspora in Türkiye
 • Economic Aspects of African Diaspora
 • Challenges Faced by African Diaspora in Türkiye

 

TENTATIVE CONTENT

In order to facilitate the process, this tentative content was prepared. Aſter finalizing the call for book chapters and based on the collected proposals, the content will be updated accordingly and will be shared with the selected authors.

 1. Introduction to the African Diaspora in Türkiye
  • Historical Background of the African Diaspora in Türkiye
  • Mapping African Diaspora in Türkiye
  • The Role of the Turkish Politics and Foreign Policy and African Diaspora in Türkiye
  • The African-Turkish Economic Relation and the Role of the African Diaspora Entrepreneurship
  • African Students in Türkiye and the Scholarship Politics (The Turkish Government Scholarship
   Program as a Tool of Soſt Power)
  • Diaspora Diplomacy: The Politics of Hosting Africans in Türkiye
  • The Social Acceptance of Africans in Türkiye: The Social Sympathy and the Integration Process
 2. Regional Analysis of the African Diaspora in Türkiye
  • Why do Africans Come to Türkiye?
  • North-African Diaspora in Türkiye and the Arab Spring
  • West-African Diaspora in Türkiye + Sport Politics
  • Horn of Africa Crises and the Flew to Türkiye
 3. African Diaspora Living in Türkiye
  • African Diaspora and the Perception of the Host Community
  • Public Policies and the Access to the Public Services for African Diaspora
  • The Perception of North African Diaspora Aſter the Refugee Crises in Türkiye
  • Barriers of the Black Integration in Türkiye
  • The Acculturation of Africans in Türkiye (Different case studies are possible: student groups,
   interracial marriages, living costumes, etc.)

Chapters will include between 6,000 and 9,000 words (references included). The following structure is suggested, though authors should feel free to make adjustments that reflect their expertise: (1) Abstract and Keywords, (2) Introduction, (3) Problem statement and literature review, (4) Methodology or research design, (5) Findings, analysis, or results with specific chapters (6)
Discussion, limitations, future research, and conclusion, (7) References. Chapters will first be reviewed by volume editors, then by anonymous reviewers; authors of accepted chapters commit to
reviewing anonymously and collegially up to two chapters written by different authors.

Please submit a one-page proposal along with a brief bio no later than 15 June 2022. If you select one of the proposed topics, please include the suggested methodology of work and the theoretical frameworks as well as the case study within the abstract.

 

IMPORTANT DEADLINES

Abstract Submission
15 June 2022

Final Draſt
18 September 2022

Tentative Publication
12 December 2022

 

CONTACT AND INFORMATION

Please don’t hesitate to contact our team for further information or inquiries.
Editors:
Dr. Mehmet Köse
mehmet.kose@afrikavakfi.org, +90 532 684 29 50
Dr. Asma Nairi
asmanairiozen@afrikavakfi.org, +90 546 443 36 33
Assistant:
Hatice Kübra Karatepe
[email protected], +90 553 971 73 53

 

You can find the PDF version of this article here.