2022-2023 Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı

TEP nedir?
Temel Eğitim Programı (TEP), Afrika kıtası üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen, özellikle lisans öğrencilerine yönelik, 16 haftalık bir eğitim programıdır. Katılımcıların, bölge hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları, alanında uzman eğitimcilerden araştırmalarında akademik destek almaları ve saha tecrübesi edinmeleri teşvik edilmektedir.

Kimler başvurabilir?
Afrika bölgesini tanımak ve akademik çalışmalar yapmak isteyen lisans öğrencileri/mezunları başvurabilir.

Eğitimde hangi dersler yer alıyor?
Eğitim dönemi 8 + 8 hafta olarak ikiye ayrılmaktadır.

Birinci dönemde Afrika Tarihi ve Afrika Sosyolojisi, ikinci dönemde Afrika Siyaseti ve Afrika Ekonomisi olmak üzere toplam 4 ders yer almaktadır.

I.DÖNEM Seminerleri(GÜZ):

1.Afrika Tarihi
Bu seminerin konusu, Afrika tarihinin ana dönüm noktalarıdır. Amacına uygun olarak öncelikle zihin dünyamızdaki Afrika nosyonunun tarihsel süreçleri, Kara Kıta gibi popüler Afrika algılarının kökenleri, Afrika’nın antik medeniyetleri, tarihsel ticaret yolları, Afrika’daki yerel dinler ve Hristiyanlığın gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır. İslam dini, kıtanın kuzeyinde fetihler yolu ile doğusunda ise daha çok ticaret yolu ile gelişmiştir. İslam’ın dünyanın farklı yerlerindeki serüveni, kıta ile benzerlikleri ve farklılıkları konuşulacaktır. Coğrafi keşiflerle birlikte değişen dünya algısı ve Afrika kıtasının erken dönem ve modern dönemde Avrupa zihin dünyasındaki çağrışımları ve ilerleyen yüzyıllardaki yansıması olan fiili sömürgecilik ve kıtaya etkileri de seminerin konuları arasındadır. Ayrıca 16. Yüzyıl ile birlikte aynı zamanda bir Afrika devleti olan Osmanlı’nın Afrika kıtasındaki ilk girişimleri, yerli sultanlıklarla olan ilişkilerine yer verilecektir. Seminer boyunca Afrika kıtasının belli başlı klasik yazarlarından okumalar yapılacak ve Afrika Kıtasının filmleri, dilleri, müziklerinden örnekler sunulacaktır.

2. Afrika Sosyolojisi
Bu seminer, Afrika kıtasının sosyolojik yapısına dair giriş mahiyetinde bir seminer olup, temel sosyolojik yaklaşımların yanı sıra Afrika toplumları, kültürleri, dinleri, tarihleri ve ekonomilerini ele almaktadır. Bir toplumun sosyo-kültürel yapısını kavramak, o toplumu tanımanın en etkin yollarından birisidir. Afrika Sosyolojisi semineri bu doğrultudaki temel ihtiyaçları gidermek maksadıyla kurgulanmıştır. Sosyoloji nosyonunu başlangıç düzeyinde kazanmak, Afrika kıtasına dair sosyolojik bir bakış açısına sahip olmak seminerin esas hedeflerindendir.

II. DÖNEM Seminerleri (BAHAR):

3. Afrika Ekonomisi
Afrika ülkelerinin ekonomilerindeki ana kalkınma ve büyüme eğilimlerinin ele alınacağı bu seminerde, nüfus ve istihdam konuları başta olmak üzere, köleciliğin etkisi, sömürgecilik, bağımsızlık ve demografik değişim incelenecektir. Afrika’nın kalkınma deneyimi, teknolojik değişimi, toprak ve su kullanımı, tarımı, sanayileşmesi ve dış ticareti, yoksulluk ve gelişme perspektifiyle ele alınacaktır. Tüm bu alanlar insan emeğinin nasıl harekete geçirildiğinin ve emek piyasalarının nasıl düzenlendiğinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. O sebeple bu program, özellikle Sahraaltı ülkelerin farklı deneyimlerini bir yandan emek piyasaları yapıları üzerinden incelerken diğer yandan yoksulluk, dış ticaret ve finansal yapılarını ele alarak ilerleyecektir. Afrika kıtasının kalkınma deneyimini bir trajedi olarak değerlendiren söylem yerine daha gerçekçi alternatif söylemlere vurgu yapılacaktır.

4. Afrika Siyaseti
Afrika’daki siyasal sistemlere bir giriş niteliğinde olan bu seminerde, Afrika’daki siyasal yapının sömürge öncesi dönemden sömürge sonrası egemen devletlerin oluşumuna kadar gerçekleşen dönüşümü anlatmayı amaçlamaktadır. Sömürgeci mirasın, Afrika’daki devlet ve siyasal sistemlerin doğasını nasıl şekillendirdiğine spesifik olarak odaklanılacaktır. Sömürgecilik karşıtı hareketler ve kurtuluş mücadeleleri ile bunların sömürge sonrası dönemde siyasi sistemi nasıl etkiledikleri ülkelerin özgün tarihsel bağlamlarında tartışılacaktır. Egemen devletlerde birinci nesil liderlerin ulus inşa politikaları ve Afrika Birliği Örgütü aracılığıyla kıta rejimini oluşturma girişimleri ele alınacaktır. Farklı rejim türlerinin özellikleri, Afrika siyasetinin özgün sorunları, “Big-Men-Politics” ve “Neo-Patrimonyalizm” kavramları incelenecektir. Afrika devletlerinin Soğuk Savaş sonrası krizleri, siyasi geçiş ve çatışmaları “Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler” yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Yükümlülükler
• Her haftanın okumaları üzerine “reflection paper” yazmak,
• Dönem sonunda her ders için bir araştırma makalesi yazmak
• Derslere düzenli ve aktif katılım göstermek programın yükümlülükleridir

Tarihler
30 Ağustos
Son Başvuru Tarihi
1 Ekim 2022 Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
15 Ekim 2022 Güz Dönemi Derslerin Başlangıcı
3 Aralık 2022 Güz Dönemi Derslerin Bitişi
25 Şubat 2023 Bahar Dönemi Derslerin Başlangıcı
15 Nisan 2023 Bahar Dönemi Derslerin Bitişi

Seminerler Cumartesi günleri 10.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 

Nerede?
Ankara
Afrika Vakfı Binası
Hacettepe Mah. Gelin Sok. No:8 Altındağ
[email protected] / +90 312 235 0510

Bursa
Görükle Gençlik Merkezi
Görükle Mah. Eğitim Cad. No:20/B. Görükle, Nilüfer/Bursa
[email protected] / +90 (224) 236 61 71

İstanbul
Eğitim yeri bilgisi yakında duyurulacaktır.