Afrika Vakfı, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Afrika Akademisine Farklı Programlar ile Merhaba Diyor

Afrika Temel Eğitim Programı Nedir?

Afrika Vakfı bünyesinde yürütülen Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı, Afrika bölgesi üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen özellikle lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu programa katılacak öğrencilerin bölge üzerine derinlemesine bilgi sahibi olmaları, bölgede konuşulan dilleri öğrenmeleri, alanında uzman eğitmenlerinden akademik destek almaları, bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilecektir.

Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere iki dönem sürmektedir. Her dönem iki seminer olmak üzere toplamda 4 seminer bulunmakla birlikte her bir seminer 8 hafta sürmektedir.

Temel Eğitim Programı (TEP) kapsamındaki seminerlere ait başlıklar ve içerikler aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Tarihinde Afrika

Bu seminerin konusu, Afrika tarihinin ana dönüm nok talarıdır. Amacına uygun olarak öncelikle zihin dünyamızdaki Afrika nosyonunun tarihsel süreçleri, Karakıta gibi popüler Afrika algılarının kökenleri, Afrika’nın antik medeniyetleri, tarihsel ticaret yolları, Afrika’daki yerel dinler ve Hristiyanlığın gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır. İslam dini, kıtanın kuzeyinde fetihler yolu ile doğusunda ise daha çok ticaret yolu ile gelişmiştir. İslam’ın dünyanın farklı yerlerindeki serüveni, kıta ile benzerlikleri ve farklılıkları konuşulacaktır. Coğrafi ke şiflerle birlikte değişen dünya algısı ve Afrika kıtasının erken dönem ve modern dönemde Avrupa zihin dün yasındaki çağrışımları ve ilerleyen yüzyıllardaki yansı ması olan fiili sömürgecilik ve kıtaya etkileri de semi nerin konuları arasındadır. Ayrıca 16. Yüzyıl ile birlikte aynı zamanda bir Afrika devleti olan Osmanlının Afrika kıtasındaki ilk girişimleri, yerli sultanlıklarla olan ilişkile rine yer verilecektir. Seminer boyunca Afrika kıtasının belli başlı klasik ya zarlarından okumalar yapılacak ve Afrika Kıtasının filmleri, dilleri, müziklerinden örnekler sunulacaktır.

Afrika Siyaseti

Bu seminer, Afrika’daki siyasi sistemlere bir giriş sağlamaktadır. Bu seminer öğrencilere Afrika’daki farklı siyasi sistemlerin sömürge öncesi devlet oluşumlarından egemen resmi siyasi sistemlere doğru zaman içinde nasıl dönüştüğünü kavratmak için tasarlanmıştır. Sömürge politikalarının mirasına ve sömürgeci mirasın, Afrika’daki devlet ve siyasi sistemlerin doğasını temelde nasıl şekillendirdiğine özel dikkat gösterilecektir. Sömürgecilik karşıtı hareketlerin ve kurtuluş mücadelelerinin farklı biçimleri ve bunların sömürge sonrası durumlarında müteakip siyasi sistemi nasıl etkiledikleri kendi tarihsel bağlamlarında tartışılacaktır. Ardından, sömürgecilik sonrası devletlerin doğası ve birinci nesil liderlerin ulus inşa politikaları, yeni sömürgeciliğin zorluklarının üstesinden gelmek için Afrika Birliği Örgütü (OAU) aracılığıyla kıta rejimini oluşturma girişimleriyle birlikte ele alınacaktır. Farklı rejim türlerinin ayrıntılı tartışmalarını, Afrika’daki siyasetin karmaşıklıklarını ve ilk yıllarda Afrika siyasetine hakim olan “Big-Men-Politics’in” kişiselci yönetiminin doğasını öğrencilerin anlamalarına yardımcı olması için “neo-patrimonyalizm” kavramı takip edecektir. Afrika devletlerinin Soğuk Savaş sonrası krizleri, siyasi geçiş ve çatışmalar tartışılacaktır. Son olarak, Afrika Birliği’nin oluşumundan bu yana Afrika’daki siyasi sistemlerde ortaya çıkan “Afrika Sorununa Afrika Çözümleri” normunun rolü ve Afrika’nın artan stratejik önemi kısaca tartışılacaktır.

Afrika Ekonomisi

Afrika ekonomilerindeki ana kalkınma ve büyüme eğilimlerinin ele alınacağı bu programda, nüfus ve istihdam konuları başta olmak üzere, köleciliğin etkisi, sömürgecilik, bağımsızlık ve demografik değişim incelenecektir. Afrika’nın kalkınma deneyimi, teknolojik değişim, toprak ve su kullanımı, tarım, sanayileşme ve dış ticaretini, yoksulluk ve gelişme perspektifinden ele alacağız. Tüm bu alanlar insan emeğinin nasıl harekete geçirildiği, emek piyasalarının nasıl düzenlendiğinin derinlemesine incelenmesini gerekli kılıyor. O yüzden bu program, özellikle Sahra-altı ülkelerin farklı deneyimlerine bir yandan emek piyasaları yapıları üzerinden bakarken diğer yandan yoksulluk, dış ticaret ve finansal yapılarını ele alarak ilerleyecek. Afrika kıtasının kalkınma deneyimini bir trajedi olarak değerlendiren söylem yerine daha gerçekçi alternatif söylemlere vurgu yapılacak.

Afrika Sosyolojisi

Bu seminer, Afrika kıtasının sosyolojik yapısına dair giriş mahiyetinde bir seminer olup, temel sosyolojik yaklaşımların yanı sıra Afrika toplumları, kültürleri, dinleri, tarihleri ve ekonomilerini ele almaktadır.

Afrika Akademisi Temel Eğitim Programına Kimler Başvurabilir?

Afrika alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen yerli ve yabancı tüm lisans öğrencileri başvurabilirler.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Adaylar ilan edilen başvuru tarihi içerisinde Afrika Vakfı internet sitesi üzerinden programa başvuru yapabilirler. Başvuru tarihleri tamamlandığında, sisteme girilen başvurular Afrika Akademisi Koordinatörlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede alana ilgi düzeyi ve asgari düzeyde yabancı dil bilgisi gibi şartları sağlayan adaylar mülakata davet edilir. Mülakat süreci koşullara göre yüz yüze veya online olarak yapılabilmekle birlikte yüz yüze mülakat tercih edilmektedir. Mülakat sonucu adaya telefon veya e-posta yoluyla bildirilir.

Afrika Akademisi Temel Eğitim Programı Öğrencisinin Sorumlulukları

Başvuru sonucu olumlu olan aday artık bir TEP öğrencisidir. TEP öğrencisinin sorumlulukları ise şu şekildedir:

  • TEP seminerlerinde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre öğrencilerin 8’er haftalık seminerlerin en az 6 haftasına katılımı beklenmektedir.
  • TEP öğrencisi aldıkları seminere ilişkin kendilerine iletilen haftalık okumaları yapmakla ve her bir okumaya ilişkin özet/eleştiri yazmakla sorumludur.
  • Seminerlere düzenli olarak katılan TEP öğrencisi her dönem sonunda aldığı seminerlerden biri ile ilgili dönem ödevi hazırlamakla sorumludur.

 

Bu kapsamda Güz Döneminde başarılı bulunan katılımcı, Bahar Dönemine geçiş yapabilecektir. Her iki dönemi de başarı ile tamamlayan katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.


BAŞVURU TARİHLERİ

01 Eylül 2021 – 25 Eylül 2021

MÜLAKAT TARİHLERİ

27 Eylül 2021 – 1 Ekim 2021

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

4 Ekim 2021


  • Akademi altındaki programlar, farklı nitelikte olup katılımcılardan nitelik uyumu aranmaktadır.
  • Afrika Vakfı tarafından tertip edilecek Afrika Akademisi ücretsizdir.
  • Akademik Takvim ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.
  • Afrika Akademisi hakkındaki gelişmeleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Temel Eğitim Programı eğitimleri hibrit olarak yapılacaktır. İstanbul ve Ankara’da yüzyüze eğitim imkânı sunulacak, diğer illerdeki öğrenciler online olarak katılabileceklerdir.

İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü
Ankara: Afrika Vakfı Binası