Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri

Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri

İhtisas Seminerleri Nedir?

İhtisas Seminerleri, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının ayrıca konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren araştırmacıların katılabileceği bir programdır.

İhtisas Seminerleri yoluyla oluşacak grup­ların belirlenen tema ve alana yoğunlaşmaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında çalışmayı yürütecek eğitmenin gözetiminde, yoğun okuma ve tar­tışmalarla katılımcıların ilgili konuda hâkimi­yetinin artması ve çalışma sonucunda pers­pektif sunan üretimlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 

Başvurular, İhtisas Seminerleri Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve kayıt yaptırmaya hak kazanan katılımcılar internet sitesinden duyurulacaktır.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması önemlidir. Başvuruların değerlendirilmesi için mülakata çağrılması durumunda, başvuru sahibinin belirtilen gün ve saatte mülakata katılması talep edilebilir.

Katılımcılar; seminerleri düzenli takip etmeleri, araştırma ve okuma planlarına uymaları, seminer sonunda kendilerinden talep edilen çalışmayı tamamlamaları halinde sertifika almaya hak kazanacaktır.

Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri ücretsizdir.

Programa katılımda %90 devam zorunluluğu vardır.

Afrika Akademisi İhtisas Seminerleri programlarında gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı Afrika Vakfı tarafından saklı tutulmaktadır.

 


Geçmişten Günümüze Türkiye - Afrika İlişkileri

(Serhat Orakçı - İNSAMER)

23 Şubat – 16 Mart 2019 / Cumartesi / 14:00 – 17:30

Bu seminer dizisi ile günümüzde yoğun ilgi uyandıran Türkiye- Afrika ilişkileri konusunda tarihi arka plan oluşturma, Osmanlı-Afrika ilişkileri Cumhuriyet Dönemiyle birlikte kurulan modern dönem ilişkilerini anlama, değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik bir perspektif oluşturma amaçlamaktadır.  Bu doğrultuda Türkiye’nin Afrika siyasetinde farklılaştığı noktalar ve yürüttüğü Afrika siyasetinin daha iyi anlaşılması beklenirken aynı zamanda katılımcıların Türkiye-Afrika ilişkilerinde potansiyel problem alanlarını ve gelecekte nasıl bir seyir izleyebileceği üzerine öngörü ve değerlendirmeler yapabilmelerini amaçlanmaktadır.

 

 


Afrika'da Enerji ve Su Politikaları

(Prof. Dr. C. Sencer İmer - Ufuk Üniversitesi)

7 Mart – 28 Mart / Perşembe / 18:30 – 20:00

Bu seminer dizisinin amacı genelde enerji ve su politikasının katılımcılar için kavramsallaştırılması özelde ise Afrika’da var olan Enerji Politika uygulamalarını ve Su Politikaları sorunsalını incelemektir. Böylece başta Sahra - Altı Afrika olmak üzere kıtanın geneli açısından Enerji ve Su Politikalarının önemi ve geleceği tartışılacak ve Türkiye’nin bu mesele karşısında durumu değerlendirilecektir. Seminerler, ülke örneklerini ele alan kitap, makale ve raporlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

 


Afrika'nın Ekonomi Politiği

(Prof. Dr. Sedat Aybar- İstanbul Aydın Üniversitesi)
23 Şubat – 23 Mart 2019 / Cumartesi / 10:00 – 13:30

Afrika ülkeleri ekonomilerindeki kalkınma ve büyüme eğilimlerinin ele alınacağı bu seminer programında, nüfus ve istihdam konuları başta olmak üzere, köle ticaretinin etkisi, sömürgecilik, bağımsızlık ve demografik değişim incelenecektir. Afrika’nın kalkınma deneyimini, teknolojik değişim ve toprak kullanımından bağımsız olduğunu düşünmek, kıtayı ilgilendiren sorunların açıklanması hususunda eksiklik arz etmektedir. Bu program kapsamında, özellikle Sahra-altı ülkelerin farklı deneyimlerine bir yandan emek piyasaları yapıları üzerinden bakarken diğer yandan yoksulluk, dış ticaret ve finansal yapıları ele alarak yaklaşıp, küresel aktörlerin ilgili konulardaki politikaları incelenecektir.

  

 


International Relations of the East Africa

 (Dr. Muzeyen Hawas Sebsebe)
23 March – 4 May 2019 / Saturday / 14:00 – 15:30

The objective of this seminar is to examine East Africa within the framework of international politics. East Africa is a prominent region in Africa for a variety of reasons, including its history and dynamic structure, geopolitical location and resources, as well as its proximity to the other regions that encompass ever-present international issues. In this context, we aim to study the regional events and analyze East African the countries in relation to regional and international relationships.

 

 


Doğu Afrika’da Etnik Yapı ve Güvenlik Anlayışı

(Dr. Tirab Abbkar Tirab - Sudan Büyükelçiliği)
5 Mart – 2 Nisan / Salı / 18:30 – 20:00

Doğu Afrika bölgesinin dinamik nüfus yapısı, jeostratejik konumu, siyasi ve ekonomik yapısı ve bu bağlamda güncel güvenlik meselelerinin inceleneceği bu seminer dizisinde bölgeye dair analizler amaçlanmaktadır. Bölge ülkelerinin barındırdığı etnik yapı, bölgeye dair uluslararası aktörlerin ve bölgesel politikaların güvenlik yansımaları, istikrar ve kalkınma hedefli politikalar bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.

 

 


Batı Afrika Ülkelerinin Siyasal Sistemleri

(Murat Yiğit - İstanbul Ticaret Üniversitesi)

30 Mart – 20 Nisan 2019 / Cumartesi / 11:00 – 12:30

Batı Afrika siyasetini anlamak, sömürgeciliğin mirasını ve sömürgecilik sonrası oluşan dinamikleri doğru okumayı gerektirmektedir. Yeni Sömürgecilik ve bağımlılık, etnik ayrımcılık, kişiselleştirilen ve belli bir elit içinde tutulan iktidar biçimleri, yolsuzluk ve kurumsallaşmama gibi faktörler Batı Afrika ülkelerinin siyasi hayatlarını doğrudan etkilemektedir. Sivil-asker ilişkilerinin kırılgan yapısı, ekonomi ve siyasetin dış bağımlılıkları, elitlerin birey ve grup çıkarlarına dayalı siyasi pozisyonlar edinmesi güvenlik sorunlarının çözülememesinde birinci derecede etkiye sahiptir. Bu seminer dizisi bağlamında iç siyasal dinamikler dış boyut ihmal edilmemek suretiyle ele alınacak, siyasetin zayıflığının nasıl güvenlik zafiyetine dönüşebildiği sorgulanacaktır.